ประมวลรายวิชา

เรายินดีต้อนรับผู้ปกครองและคุณครูในโรงเรียนเข้าสู่หลักสูตร Emergency First Response® หลักสูตรการดูแลเด็ก ซึงจัดการสอนโดยครูเจ้าของภาษาทั้งไทยและอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก EFR เราพร้อมแล้วที่จะจัดการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพ ภูเก็ต หรือพัทยา ในหลักสูตรมีการเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกทักษะตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะได้รับใบรับรองการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการปฐมพยาบาลในระดับสากล ซึ่งมีผลการรับรองเป็นระยะเวลา 2 ปี


มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย

หลักสูตรอบรมการดูแลเด็ก จาก Emergency First Response มีเนื้อหาคลอบคลุมการช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินตามแนวทางการช่วยเหลือของ International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).ซึ่งองค์กรดังกล่าวมีสมาชิกในองค์กรทั้ง American Heart Association, the Australian Resuscitation Council , the Resuscitation Council of Asia และอีกมากมาย


เป้าหมายของหลักสูตรการดูแลเด็ก

หลักสูตร EFR การดูแลเด็ก เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์การช่วยชีวิต (CPR) ร่วมกับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) และการปฐมพยาบาล เพื่อการดูแลเด็ก(ตั้งแต่ 1 ขวบ ถึงวัยรุ่น) และเด็กแรกเกิด (อายุน้อยกว่า 1 ขวบปีแรก) ที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่พบมากในเด็ก และความแตกต่างของวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ หลักสูตรนี้ยังกล่าวถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ การรับมือกับสภาพอารมณ์รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น การดูแลขั้นทุติยภูมิของเด็ก การป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในเด็กและวัยหัดเดิน


หลักสูตรการปฐมพยาบาลและCPR


1. ภาคทฤษฎี (30%)

ครูผู้สอนการดูแลเด็ก จะค่อยๆอธิบายทีละขึ้นตอนในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยใช้หลักการ AB-CABS ในการช่วยจำขั้นตอนในการช่วยชีวิตเด็ก (Cycle of Care) ต่างๆให้ง่ายขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการช่วยเหลือจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ช่วยเหลือคนไข้จริง


2. ภาคปฏิบัติ (70%)

การฝึกปฏิบัติทักษะในการช่วยเหลือแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ครูผู้สอนจาก EFR จะจำลองสถานการณ์และใช้เทคนิคบทบาทสมมุติกับตัวอย่างสถานการณ์ฉุกเฉินในห้องเรียน พร้อมกับแนะนำเทคนิคในการช่วยเหลือเด็กตามหลักสูตรที่คุณต้องการ *

 • การประเมินสถานการณ์เพื่อการดูแลเบื้องต้นในภาวะเสี่ยงต่อชีวิต และสถานการณ์ที่เป็นอันตราย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
 • การประเมินผลเบื้องต้นในภาวะเสี่ยงต่อชีวิต และการจัดท่าพักฟื้นเพื่อเปิดทางเดินหายใจ
 • การทำ CPR สำหรับเด็ก - การกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว (โดยใช้มือเท่านั้น)
 • การทำ CPR สำหรับเด็ก – การกดหน้าอก ร่วมกับ การเป่าปากช่วยหายใจ
 • การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติในเด็ก (Automated External Defibrillator ; AED)*
 • การดูแลภาวะเลือดไหลรุนแรง
 • การดูแลภาวะช๊อก
 • การดูแลภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • การดูแลเด็กที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ (สำลัก)
 • การประเมินในระดับทุติยภูมิเพื่อประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วย
 • การใช้ผ้าพันแผล

3. การสอบเพื่อรับรองผล

ในหลักสูตรการดูแลเด็ก ของ EFR® นี้ เมื่อคุณผ่านการทดสอบความรู้จากข้อสอบปรนัย คุณจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลเป็นรยะเวลา 2 ปี.