ประมวลรายวิชา

เรายินดีที่ท่านสนใจและลงทะเบียนในหลักสูตรของ Emergency First Response® ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการดูแลขั้นปฐมภูมิ (CPR) และทุติยภูมิ (การปฐมพยาบาล) ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) สำหรับ 1 วัน จัดการอบรมโดยครูเจ้าของภาษาทั้งภาษาไทยและอังกฤษซึ่งได้รับการรับรองจาก EFR® ในการสอนการปฐมพยาบาล และ CPR ในกรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต และเร็วๆนี้ที่เชียงใหม่ หลักสูตรของเราเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง และนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนจบหลักสูตร จะได้ประกาศนียบัตรระดับสากลรับรองการเรียนการปฐมพยาบาล CPR ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)


มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย

หลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาล และ CPR จาก Emergency First Response มีเนื้อหาคลอบคลุมการช่วยเหลือบุคคลในภาวะฉุกเฉินตามแนวทางการช่วยเหลือของ International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).ซึ่งองค์กรดังกล่าวมีสมาชิกในองค์กรทั้ง American Heart Association, Australian Resuscitation Council , Resuscitation Council of Asia และอีกมากมาย


เป้าหมายของหลักสูตรการปฐมพยาบาล และCPR

คุณคงไม่สามารถควบคุมตัวแปรต่างๆในภาวะฉุกเฉินได้ทั้งหมด แต่การช่วยเหลืออย่างเพียงพอและเหมาะสมนั้นสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการในระยะยาวได้ ร่วมเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นในผู้ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจวายฉับพลัน ไม่มีความรู้สึกตัว โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตครึ่งซีก หายใจลำบาก หรือแม้กระทั้งภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ เพราะคุณอาจเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยเหลือปฐมพยาบาล หรือ CPR ให้กับคนที่คุณรัก คนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เค้าเหล่านั้นรอดชีวิต ลดความพิการระยะยาวลงได้


หลักสูตรการปฐมพยาบาลและCPR


1. ภาคทฤษฎี (40%)

ครูผู้สอนการปฐมพยาบาลและ CPR จะค่อยๆอธิบายทีละขึ้นตอนในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่คุกคามชีวิต โดยใช้หลักการ AB-CABS ในการช่วยจำขั้นตอนในการช่วยชีวิต (Cycle of Care) ต่างๆให้ง่ายขึ้น ร่วมกับแนะนำการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ว่ามีความสำคัญอย่างไร ควรใช้เมื่อใหร่ และอย่างไร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการช่วยเหลือจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ช่วยเหลือคนไข้จริง


2. ภาคปฏิบัติ (60%)

การฝึกปฏิบัติทักษะในการช่วยเหลือแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ครูผู้สอนจาก EFR จะจำลองสถานการณ์และใช้เทคนิคบทบาทสมมุติกับตัวอย่างสถานการณ์ฉุกเฉินในห้องเรียน พร้อมกับแนะนำเทคนิคในการช่วยเหลือตามหลักสูตรที่คุณต้องการ *

 • การประเมินสถานการณ์เพื่อการดูแลเบื้องต้นในภาวะเสี่ยงต่อชีวิต และสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
 • การป้องกันโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อในเลือด) และการใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
 • การประเมินผลเบื้องต้นในภาวะเสี่ยงต่อชีวิต และการจัดท่าพักฟื้นเพื่อเปิดทางเดินหายใจ
 • การทำ CPR สำหรับผู้ใหญ่ - การกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว (โดยใช้มือเท่านั้น)
 • การทำ CPR สำหรับผู้ใหญ่ – การกดหน้าอก ร่วมกับ การเป่าปากช่วยหายใจ
 • การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator ;AED)
 • การดูแลภาวะเลือดไหลรุนแรง
 • การดูแลภาวะช๊อก
 • การดูแลภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
 • การดูแลผู้ที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ (สำลัก) ทั้งในผู้ที่มีสติและหมดสติ
 • การให้ออกซิเจน *
 • การประเมินในระดับทุติยภูมิเพื่อประเมินภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วย
 • การใช้ผ้าพันแผล การเข้าเฝือกในภาวะข้อเคลื่อน และกระดูกหัก

3. การสอบเพื่อรับรองผล

ในหลักสูตรการปฐมพยาบาล และ CPR ของ EFR® นี้ เมื่อคุณผ่านการทดสอบความรู้จากข้อสอบปรนัย คุณจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากลเป็นรยะเวลา 2 ปี.