หลักสูตร PADI™ การช่วยเหลือโดยใช้ออกซิเจน 7,500 ฿

การช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ ร่วมเรียนรู้ภาวะเจ็บป่วยที่ต้องการออกซิเจนในการดูแลรักษา และวิธีการให้ออกซิเจนในภาวะฉุกเฉินอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรประกาศนียบัตร PADI Emergency Oxygen Provide เป็นหลักสูตรเตรียมนักดำน้ำและผู้ที่ไม่ใช่นักดำน้ำ เพื่อให้มีความมั่นใจในการตอบสนองต่อการช่วยเหลือโดยใช้ออกซิเจนในสถานกาณ์การต่างๆ อย่างเช่น การช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะหายใจติดขัด ถังออกซิเจนแบบพกพา เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สามารถพบในเรือดำน้ำ และเป็นสิ่งที่ lifeguard และ ผู้ดูแลสระว่ายน้ำควรมี


หลักสูตรการให้ออกซิเจน (½ วัน)


1. ภาคทฤษฎี (30%)

เรียนรู้ทฤษฎีการใช้และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อจัดการอุปกรณ์ให้ออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการจัดลำดับความสำคัญขั้นตอนการรับมือกับภาวะฉุกเฉินร่วมกับการช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยการใช้ออกซิเจน ตามกระบวนการ AB-CABS

ผู้อบรมจะได้เรียนรู้

  • อาการของผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางน้ำ
  • การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุต่างๆที่สามารถใช้ออกซิเจนในการดูแลรักษา
  • การจัดการและการดูแลรักษาออกซิเจนบริสุทธิ
  • ข้อแนะนำเกี่ยวกับถังออกซิเจนแบบพกพาและอุปกรณ์ต่างๆ

ภาคปฏิบัติ (70%)

ในการฝึกปฏิบัติในหลักสูตรการใช้ออกซิเจนนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกเกี่ยวกับ

  • การเลือกอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจน
  • วิธีการช่วยเหลือโดยการใช้ออกซิเจน
  • แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเสมือนจริงเพื่อฝึกการใช้ออกซิเจนอย่างเหมาะสม
  • เรียนรู้การถอดและประกอบอุปกรณ์การให้ออกซิเจนต่างๆในวงจร
  • การดูแลรักษาและกาทำความสะอาดเครื่องมือต่างๆในการให้ออกซิเจน

3. การทดสอบเพื่อการรับรองผล เมื่อคุณสอบผ่านข้อสอบของ PADI®

Emergency Oxygen Provider คุณจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล